Natuurvergunning

Sommige handelingen zijn overal verboden. Zo mogen een holle weg, moeras, ven, heide, waterrijk gebied of duinvegetatie nooit gewijzigd worden. In groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden mogen bovendien ook geen poelen of permanente graslanden gewijzigd worden. Alleen de bevoegde minister kan een afwijking op dit verbod toestaan.

Natuurvergunning

De natuurvergunningsplicht geldt voor vegetaties in bepaalde gebieden (bepaalde gewestplanbestemmmingen en speciale beschermingszones zoals Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) en voor kleine landschapselementen. Deze kleine landschapselementen zijn: houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden, bermen van wegen en waterlopen.

Meer informatie over natuurvergunningen vind je op de website van Vlaanderen.be/Natuur en Milieu.

Procedure

Burgers en bedrijven kunnen een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.
Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Dat beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.
 
 
Leefomgeving milieu
 
 
052 39 98 78

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be