Milieuvergunningen

Alle vergunningsplichtige activiteiten werden door de overheid in één lijst gegoten: de zogenaamde ”indelingslijst met indelingsrubrieken”. Deze lijst bundelt alle activiteiten die een potentiële bron van hinder en gevaar zijn voor milieu en omwonenden. De indelingslijst kan verkregen worden op de milieudienst of kan men raadplegen via de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving.

Aan de hand van de indelingsrubrieken in deze lijst kan je de klasse van een hinderlijke inrichting, het bedrijf, bepalen. Als een inrichting valt onder de toepassing van verschillende indelingsrubrieken die behoren tot verschillende klassen, dan geldt de procedure van de hoogste klasse.

Rekening houdende met de graad van hinder die de uitbating voor de omgeving kan veroorzaken, worden de hinderlijke inrichtingen onderverdeeld in drie klassen. De klasse indeling bepaalt het verloop en de duur van de milieuvergunningsprocedure.

Je start een eigen zaak en weet niet goed of er een milieuvergunning nodig is? Via deze link kan er worden opgezocht welke rubrieken voor jouw activiteit van toepassing zouden kunnen zijn.

Procedure

Een uitbating van een klasse 3-bedrijf wordt - in één exemplaar - gemeld aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.  

Het aanvraagdossier voor een klasse 2-vergunning wordt in zevenvoud ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Voor een klasse-1-vergunning wordt het dossier in tienvoud ingediend bij de Bestendige Deputatie.

Voor de opmaak van deze dossiers kan men eventueel beroep doen op een milieuadviesbureau.

Vooraleer de klass 1 of 2 kan gebeuren, moet een dossiertaks worden betaald. De dossiertaks wordt gestort op het IBAN rekeningnummer: BE04 3751 1109 9031 BIC: BBRUBEBB van departement LNE afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel met vermelding "Vlarem dossiertaks aanvraag/beroep eerste/tweede klasse".

Een bewijs van betaling van voormelde dossiertaks wordt bij de vergunningsaanvraag gevoegd met vermelding 'Vlarem dossiertaks'.

 

Dienst leefomgeving milieu

leefomgeving.milieu@sint-amands.be

052 39 98 78

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be