Kapvergunningen

Kappen van alleenstaande bomen

Het kappen van alleenstaande bomen of van bomen in rij is vergunningsplichtig als de omtrek van de stam op 1 meter hoogte meer dan 100 cm bedraagt. Er is een vrijstelling als de boom korter dan 15 meter van een vergunde woning of van een vergund bedrijfsgebouw staat.
Het knotten van knotwilgen en het snoeien van houtkanten (buiten bosverband) is niet vergunningsplichtig vermits het een normaal onderhoud is.

Kappen van bomen in bossen

Het kappen van bomen in bosverband is onderhevig aan het Bosdecreet. Een kapmachtiging kan je aanvragen bij Bosbeheer van het Agentschap Natuur en Bos (Vlaams Gewest). Na het kappen moet het boskarakter behouden blijven door aanplanting of spontane bebossing.
Indien de bomen werden opgenomen in een goedgekeurd bosbeheerplan of natuurbeheerplan dan is geen aparte kapmachtiging nodig.

Ontbossen

Het principe is dat ontbossen verboden is, tenzij het echt noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van werken van algemeen belang, of voor de bouw van woningen of bedrijven.
De ontheffing van het verbod tot ontbossen kan aangevraagd worden bij de dienst Bosbeheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze aanvraag dient een voorstel voor boscompensatie te bevatten. Als het compensatievoorstel goedgekeurd is, moet je nog een stedenbouwkundige vergunning aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Meer info

Vergunningen

Kapmachtiging

Groenafscheiding

 

Leefomgeving milieu

leefomgeving.milie@sint-amands.be

052 39 98 78

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be