Belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder

Er wordt een belasting geheven op het verhuren van voertuigen met bestuurder, waarvoor door het college van burgemeester en schepenen een exploitatievergunning werd afgeleverd. De belasting wordt vastgesteld op € 311,74 per jaar en per vergund voertuig.

De belasting is verschuldigd door de vergunninghouder op 1 januari van het aanslagjaar of op het moment van afgifte van de vergunning. De belasting is onverdeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd afgegeven.

De vergunningsakte, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, waarin het aantal voertuigen die zullen ingezet worden als verhuurvoertuig met bestuurder zijn opgenomen, geldt als aangifte. U kan een kopie van het belastingreglement opvragen bij de dienst belastingen, tel. 052 39 98 67 of via mail: belastingen@sint-amands.be of consulteren via de website van de gemeente Sint-Amands.

Hoe kan ik bezwaar indienen?

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, L Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag die volg op de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet.

Te vermelden in het bezwaarschrift:

  • datum waarop u het opstelt
  • naam, hoedanigheid en adres van de belastingplichtige
  • aard van de belasting en artikelnummer
  • de redenen waarom u het bezwaarschrift indient
  • ondertekening door degene die het bezwaarschrift indient

Het college van burgemeester en schepenen zal indien de belastingschuldige hier uitdrukkelijk om vraagt, een hoorzitting houden waarbij het bezwaarschrift zal onderzocht worden en waartoe u ten minste 15 werkdagen vooraf zal uitgenodigd worden.

Hoe kan ik correct betalen?

De betaling moet gebeuren vóór de uiterste datum van betaling die op de voorzijde van dit aanslagbiljet is vermeld. Bij gebrek aan betaling binnen de termijn van twee maanden vanaf verzendingsdatum van dit aanslagbiljet kan de wettelijk voorgeschreven intrest voor de duur van de vertraging worden geëist. Doe uw betaling zoveel mogelijk op rekening van het gemeentebestuur door gebruik te maken van de gegevens vermeld op het overschrijvingsformulier.

 

Financiën
052 39 98 67
financien@sint-amands.be

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be