Belasting op de tweede verblijven

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf. De belasting wordt jaarlijks vastgelegd op  € 450 per tweede verblijf. De belasting is ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar.

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke private woongelegenheid, waarvan degene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekenhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans en ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger ingeschreven zijn.

Als tweede verblijf worden niet beschouwd:

  • de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
  • de verplaatsbare caravans en woonhangwagens, tenzij ze minstens zes maanden van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
  • de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in de loop van het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf werden aangewend

U kan een kopie van het belastingreglement opvragen bij de dienst belastingen, tel. 052 39 98 67 of via mail belastingen@sint-amands.be of consulteren via de website van de gemeente Sint-Amands.

Hoe kan ik bezwaar indienen?

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, L. Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet.

Te vermelden in het bezwaarschrift:

  • datum waarop u het opstelt;
  • naam, hoedanigheid en adres van de belastingplichtige;
  • aard van de belasting en artikelnummer;
  • de redenen waarom u bezwaar indient;
  • ondertekening door degene die het bezwaar indient.

Het college van burgemeester en schepenen zal indien de belastingschuldige hier uitdrukkelijk om vraagt, een hoorzitting houden waarbij het bezwaarschrift zal onderzocht worden en waartoe u ten minste 15 werkdagen vooraf zal uitgenodigd worden.

Hoe kan ik correct betalen?

De betaling moet gebeuren vóór de uiterste datum van betaling die op de voorzijde van dit aanslagbiljet is vermeld. Bij gebrek aan betaling binnen de termijn van twee maanden vanaf de verzendingsdatum van dit aanslagbiljet kan de wettelijk voorgeschreven intrest voor de duur van de vertraging worden geëist. Doe uw betaling zoveel mogelijk op rekening van het gemeentebestuur door gebruik te maken van de gegevens vermeld op het overschrijvingsformulier.

 

Financiën
052 39 98 67
financien@sint-amands.be

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be