Leegstand

Wat is leegstand?

Een woning wordt als leegstaand beschouwd als deze ten minste 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt als woning.

Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de (vergunde) functie van het gebouw wordt gebruikt en dit ten minste twaalf opeenvolgende maanden.

Leegstandsregister

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om een leegstandsregister op te maken en een gemeentelijk reglement voor leegstand op te stellen. De keuze om een heffing in te voeren is eveneens vrij.

De gemeenteraad heeft op 25/04/2017 beslist om een nieuw reglement ter bestrijding van leegstaande gebouwen en woningen goed te keuren.

Het gemeentelijk leegstandsregister wordt jaarlijks overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.

Hoe wordt leegstand vastgesteld?

Het gemeentebestuur baseert zich op het bevolkingsregister om een vermoedenslijst van leegstand samen te stellen. Als op een adres al meer dan 12 maanden geen inschrijving werd geregistreerd, wordt dit adres opgenomen in de vermoedenslijst van leegstand.

In de vermoedenslijst kunnen ook woningen of gebouwen opgenomen worden die door burgers of politie gesignaleerd worden als leegstand.

Aan de hand van deze lijst worden elk jaar plaatsbezoeken uitgevoerd. Dan worden er foto’s genomen en wordt de woning/het gebouw en de omgeving beschreven. Bepaalde indicaties leiden tot vaststelling van de leegstand (artikel 3.3. van het gemeentelijk leegstandsreglement).

Blijkt uit het plaatsbezoek dat de woning/het gebouw leeg staat, dan wordt een administratieve akte met vaststellingen opgemaakt. Deze administratieve akte wordt aangetekend overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden (eigenaars, recht van opstal of van erfpacht, vruchtgebruik).

Hoe kan ik in beroep gaan tegen de opname in het leegstandregister?

Binnen de 30 dagen na ontvangst van de administratieve akte kan je beroep indienen tegen de opname in het leegstandsregister.

Je moet het beroep, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, richten aan het College van Burgemeester en Schepenen, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands.

Bijgevoegd bij dit beroep moeten alle bewijzen zitten ter staving van je beroep. Je moet ook aangeven of je in deze procedure gehoord wenst te worden.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist binnen 90 dagen of zij je beroep gegrond acht of niet. Als het beroep niet aanvaard wordt, dan blijft de woning opgenomen in de inventaris van de leegstaande woningen/gebouwen.

Wat zijn de gevolgen?

Vanaf dat de woning/het gebouw 12 maanden is opgenomen in de inventaris van leegstand, zal de belasting de eerste keer geïnd worden. Zolang de woning/het gebouw geïnventariseerd is, zal de gemeente ieder jaar een heffing vragen.

De belasting bedraagt 1200 euro per woning/gebouw.

Onder bepaalde voorwaarden kan het College van Burgemeester en Schepenen vrijstellingen van heffing verlenen. Deze vrijstellingsmogelijkheden zijn opgenomen in het leegstandsreglement onder artikel 10.

Vrijstellingsaanvragen moeten ingediend worden binnen 30 dagen na ontvangen van het inlichtingenformulier (zie artikel 11 van het leegstandsreglement).

Doel heffing

Het doel van de belasting is zoveel mogelijk woningen en/of gebouwen van goede kwaliteit effectief volgens hun functie te laten gebruiken en de noodzaak om de achteruitgang van de kwaliteit van woningen en gebouwen te voorkomen en te bestrijden.

Schrappen uit het leegstandsregister

Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als bewezen wordt dat deze woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden bewoond wordt.

Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als bewezen wordt dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie wordt gebruikt.

Een woning of gebouw kan worden geschrapt als het is gesloopt.

De bewijslast ligt bij de zakelijk gerechtigden.

Documenten

Externe websites

www.wonenvlaanderen.be
Decreet Grond- en Pandenbeleid

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening
leefomgeving.ro@sint-amands.be
052 39 98 76

 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be