Belasting op bedrijfsruimten

De belasting wordt gevorderd van elke natuurlijke persoon of beoefenaar van een vrij beroep, elke handels- nijverheid- tuin- en of landbouwonderneming, of elke vennootschap, vereniging, of instelling onderworpen aan de vennootschapsbelasting, die op 1 januari van het aanslagjaar, een bedrijfsoppervlakte of bedrijfsruimte ter beschikking heeft voor het uitoefenen van een hoofd- of bijkomende activiteit.

De belasting is verschuldigd per vestiging door de belastingplichtige gebruikt. De maatschappelijke zetel wordt steeds als een belastbare vestiging beschouwd. Een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op een bepaald adres in de gemeente wordt gelijkgesteld met een maatschappelijke zetel.

De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd, welke ook de datum is waarop de belastingplichtige het onroerend goed dat aanleiding gaf tot de vestiging van de belasting, verlaat, of zijn zelfstandige activiteit stopzet. De toestand op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor de berekening van aanslag.

De belasting bedraagt minimaal € 75 per vestiging met een oppervlakte tot 500 m² en voor vrije beroepen, voor ondernemingen met slechts een maatschappelijke zetel en hiermee gelijkgesteld het bestaan van een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Indien een natuurlijk persoon zowel belastingplichtige is voor de woonruimte als de bedrijfsruimte voor hetzelfde aanslagadres, wordt de belasting op de woonruimte bepaald op € 40.

Hoe kan ik correct betalen?

De betaling moet gebeuren vóór de uiterste datum van betaling die op de voorzijde van dit aanslagbiljet is vermeld. Bij gebrek aan betaling binnen de termijn van twee maanden vanaf de verzendingsdatum van dit aanslagbiljet kan de wettelijk voorgeschreven intrest voor de duur van de vertraging worden geëist. Doe uw betaling zoveel mogelijk op rekening van het gemeentebestuur door gebruik te maken van de gegevens vermeld op het overschrijvingsformulier.

Hoe kan ik bezwaar indienen?

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet.

Het bezwaarschrift moet volgende gegevens vermelden:

  • datum waarop u het opstelt;
  • naam, hoedanigheid en adres van de belastingplichtige;
  • aard van de belasting en artikelnummer;
  • de redenen waarom u bezwaar indient;
  • ondertekening door degene die het bezwaar indient.

Het college van burgemeester en schepenen zal indien de belastingschuldige hier uitdrukkelijk om vraagt, een hoorzitting houden waarbij het bezwaarschrift zal onderzocht worden en waartoe u ten minsten 15 werkdagen vooraf zal uitgenodigd worden.

U kan een kopie van het belastingreglement opvragen bij de dienst belastingen, telefonisch op het nummer 052 39 98 67 of via mail belastingen@sint-amands.be of consulteren via de website van de gemeente Sint-Amands.

 

Financiën

finacien@sint-amands.be

052 39 98 67

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be