Werken en ondernemen


Aanvraag publiciteit

Gemeente Sint-Amands stelde richtlijnen op m.b.t. het aanplakken van affiches op de openbare plakborden en -zuilen, het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden en het gebruik van de gemeentelijke infolatten.

Afvalstoffen in de landbouw

Inzameling van landbouwfolie, banden en fytosanitaire producten.

Belasting op bedrijfsruimten

De belasting wordt gevorderd van elke natuurlijke persoon of beoefenaar van een vrij beroep, elke handels- nijverheid- tuin- en of landbouwonderneming, of elke vennootschap, vereniging, of instelling onderworpen aan de vennootschapsbelasting, die op 1 januari van het aanslagjaar, een bedrijfsoppervlakte of bedrijfsruimte ter beschikking heeft voor het uitoefenen van een hoofd- of bijkomende activiteit.

Belasting op de tweede verblijven

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf.

Belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder

Er wordt een belasting geheven op het verhuren van voertuigen met bestuurder, waarvoor door het college van burgemeester en schepenen een exploitatievergunning werd afgeleverd.

Belasting op woonruimten

Elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar in de gemeente Sint-Amands ingeschreven is, ongeacht of dit gezin huurder of eigenaar van de woning is, is belastingplichtig.

Drankvergunning

Drankvergunningen

Geactualiseerde brandveiligheidsvoorschriften voor alle gebouwen en lokalen toegankelijk voor publiek

Geactualiseerde brandveiligheidsvoorschriften voor alle gebouwen en lokalen toegankelijk voor publiek.

Hinderpremie

Hinderpremie voor handelaars bij ernstige hinder door werken.

Inname openbaar domein bij (ver)bouwingswerken

Wanneer je bouwt of verbouwt kan het zijn dat je een deel van het openbaar domein nodig hebt om bv. een kraan of container te plaatsen. Hiervoor dient een procedure doorlopen te worden.

Jaarmarkten

De data en locaties van de jaarmarkten in onze gemeente.

Kapvergunningen

Kappen van alleenstaande bomen, van bomen in bossen of ontbossing

Mijn eigen zaak starten

Een bloeiende, redabele onderneming, dit is waar elke starter van droomt. Zakelijk succes komt niet bij toeval. Het moet degelijk worden voorbereid. Die voorbereiding begint nog voor de onderneming wordt opgestart.

Milieuvergunningen

Door VLAREM (Vlaams reglement op de Milieuvergunningen) worden bedrijven onderworpen aan een vergunningsplicht (1° of 2° klasse) of meldingsplicht (3° klasse). Bedrijven dienen na te gaan of er activiteiten worden uitgeoefend waarvoor een milieuvergunning verplicht is.

Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Dit is een verplichte verzekering voor objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn. Het behoort de burgemeester toe te controleren of de door de wet bedoelde inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten.

Opheffing wekelijkse rustdag

Opheffing wekelijkse rustdag

Plaatsen van een kansspel in een drankgelegenheid (vergunning klasse C)

Drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse 3) die in hun inrichting een kansspel willen plaatsen (bingo of one ball) dienen hiervoor voorafgaand een vergunning klasse C aan te vragen bij de kansspelcommissie.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be