Wonen
Ophaalkalender

Bekijk de ophaalkalender van jouw regio.

Overdracht van gronden

Eén van de belangrijkste doelen van het Bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995 is om bescherming te bieden aan een potentiële koper van een mogelijk verontreinigde grond. Via het decreet wordt het gevaar vermeden dat een grond waar een risico aan vastzit, overgedragen wordt aan een persoon die het slachtoffer dreigt te worden van zijn eigen onwetendheid over de toestand van die grond. Vooraleer een overeenkomst te sluiten over de overdracht van gronden, moet de overdrager vanaf 1 oktober 1996 bij de OVAM een bodemattest aanvragen.

Pesticidengebruik

Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.

Plannenregister

Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het grondgebied van de gemeente alle plannen opgenomen zijn die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening.

Recht van voorkoop

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de houder van dat recht de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

De volledige rioleringsinfrastructuur van Sint-Amands wordt onderhouden, beheerd en uitgebreid door Pidpa. Het reglement legt daarom de verplichtingen vast die iedere ontwikkelaar vanaf nu heeft tegenover Pidpa.

Rooilijnplannen

Een rooilijnplan legt de (toekomstige) grens vast tussen het openbaar domein en private eigendommen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP‘s worden voor een deel of voor delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente opgemaakt.

Selectief slopen

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd.

Snoeihoutophaling

Snoeihout wordt enkel op aanvraag opgehaald.

Socio-economische vergunning

Wil je een kleinhandelszaak starten, dit wil zeggen een handelszaak met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je in het bezit zijn van een socio-economisch vergunning. Deze wet is van toepassing op kleinhandelsbedrijven.

Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel bevestigd wil zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Stedenbouwkundige vergunningen en meldingen

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft op sommige uitzonderingen na, een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor een aantal werken volstaat een melding.

Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen leggen voor het grondgebied een aantal stedenbouwkundige regels vast.

Stookolietanks

Meer info vind je op de website van INFORMAZOUT.

Straatvrijwilligers

Is er in je buurt een perkje, een speelpleintje, een wegberm? En jeuken je vingers om het netjes te houden? Dan kan je je opgeven voor het peter- of meterschap van dat stukje openbaar groen.

Subsidie voor hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Er wordt een premie voorzien voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening waarbij de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

Subsidie voor kleine landschapselementen

Subsidie voor aanplanting en onderhoud van landschapselementen.

Subsidie voor zwaluwnesten

Er wordt een toelage voorzien voor het in stand houden van nestgelegenheden voor huiszwaluwen, boerenzwaluwen en gierzwaluwen.

Subsidiedossier – afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet

Dit subsidiereglement werd opgemaakt als compensatiemaatregel voor het uitvoeren van werken voor het volledig afkoppelen van de regenwaterafvoeren op privéterrein, naar aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein.

Vergunningenregister

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente.

Verkaveling en wijziging verkaveling

Wil je een grond splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig.

Vrijstelling heffing op afvalwater

Ieder Vlaams gezin betaalt jaarlijks een verbruiksfactuur voor het gebruik van leidingwater. In deze factuur zit een heffing voor lozing in de riolering opgenomen. Als je zelf een waterwinning hebt, komt daar nog eens een heffing op de waterverontreiniging van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bovenop. In bepaalde gevallen kan je echter een vrijstelling op deze heffing krijgen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

Wooncentra voor mensen met een beperking

In de regio Klein-Brabant en Willebroek zijn er verschillende wooncentra voor personen met een beperking:

Woonzorgcentrum 'Ter Schelde'

Zorgbedrijf Klein-Brabant
Woonzorgcentrum Ter Schelde
Kouterpark 25 2890 Sint-Amands
Tel. 052 46 92 22
info@zorgbedrijf.klein-brabant.be

Zoneringsplan

De Vlaamse MilieuMaatschappij stelde samen met de gemeentebesturen zoneringsplannen op.
Deze plannen bepalen hoe het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen wordt gezuiverd.

Zwerfkatten

Wat zijn zwerfkatten?

Zwerfkatten zijn verwilderde katten die geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. Het kan gaan om katten die aan hun lot werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn, maar het kan ook gaan om nakomelingen van zwerfkatten die 'in het wild' werden geboren en nooit met mensen hebben leren omgaan. Zij zijn mensenschuw en nauwelijks of zeer moeilijk te socialiseren.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be