Premie mantelzorg

De mantelzorgpremie wordt toegekend als blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorgers die de opvang en verzorging van een zorgbehoevend persoon op zich nemen. Het is een financiële tegemoetkoming aan informele thuiszorgers die zich vrijwillig en kwaliteitsvol inzetten voor zorgbehoevenden. Via deze premie wil een stimulans geboden worden om zorgbehoevenden zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten blijven. De mantelzorgpremie is een waarderings- en /of erkenningstoelage van de lokale overheid ten aanzien van de mantelzorger.
 
Voorwaarden
 
Om in aanmerking te komen als mantelzorger dient te worden voldaan aan volgende voorwaarden:
 • indien de mantelzorger geen inwoner is van de gemeente, dient hij een bewijs te laten invullen bij het lokale bestuur van zijn woonplaats dat hij geen mantelzorgpremie ontvangt van de betrokken overheid
 • de mantelzorger dient op frequente basis hulp te bieden aan de zorgbehoevende. De taken moeten door de mantelzorger op een kwaliteitsvolle en waardige manier worden uitgevoerd
 • de mantelzorger moet minimum 18 jaar oud zijn
 • de mantelzorger mag op geen enkele andere wijze professionele hulp verlenen aan de zorgbehoevende en hiervoor een financiële vergoeding krijgen hetzij van de zorgbehoevende zelf hetzij van derden. De taken moeten vrijwillig en onbezoldigd worden uitgevoerd
 • de mantelzorger moet door sociale of familiale relaties verbonden zijn met de zorgbehoevende
 • de mantelzorger dient al minstens drie maanden effectief mantelzorg te verlenen
 • de mantelzorger kan zelf geen zorgbehoevende zijn

Om in aanmerking te komen als zorgbehoevende dient te worden voldaan aan volgende voorwaarden:

 • de zorgbehoevende dient gedomicilieerd te zijn in de gemeente Sint-Amands. De zorgbehoevende moet minstens één maand, voorafgaand aan de datum van de aanvraag, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Amands en er effectief verblijven.
 • de zorgbehoevende persoon mag niet uitsluitend en permanent in een verzorgingsinstelling verblijven, maar verblijft in zijn thuismilieu.
 • Iemand is zorgbehoevend wanneer hij/zij geheel of gedeeltelijk niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren en waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is betreffende activiteiten van het dagelijkse leven.
 • de zorgbehoevendheid dient te worden bewezen aan de hand van:
  • een totaalscore van minimaal 30 op de BEL-profielschaal
   OF
  • het feit dat de zorgbehoevende reeds geniete van de zorgverzekering
   OF
  • indien minder dan 21 jaar een bewijs van verhoogde kinderbijslag
   OF
  • de aanvrager zorgbehoevende beschikt over een attest van de FOD sociale zekerheid categorie III
   OF
  • attest van invaliditeit van minstens 66% door Ministerie voor Sociale Zorg/RIZIV
 • er wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend per zorgbehoevende persoon.

Procedure

De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij de dienst thuiszorg. Hiervoor wordt het standaard aanvraag formulier gebruikt. De aanvrager zorgt ervoor dat alle nodige bewijsstukken worden bijgeleverd. De aanvraag is ontvankelijk indien alle documenten worden bijgevoegd. De aanvragen worden onderzocht door de bevoegde maatschappelijk werker van het OCMW die nagaat of alle voorwaarden voldaan zijn. Het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW doet de eerste maand volgend op het kwartaal waarin de aanvraag werd ingediend uitspraak. De aanvrager wordt per aangetekende brief op de hoogte gebracht bij een negatieve beslissing. De niet-aanvaarding moet worden gemotiveerd.

Bedrag

De mantelzorgpremie bedraagt 25 euro per jaar en per zorgbehoevende (ongeacht het aantal mantelzorgers)

 

Sociaal Huis
Dienst Thuiszorg
052 39 98 98
thuiszorg@sint-amands.be

 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be