papieren en attesten
Kind, erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon bevestigt dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven

  • of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
  • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Naam en voornaam, wijziging

Elke persoon die een gemotiveerde reden heeft om van naam of voornaam te veranderen kan dit aanvragen. Elk geval wordt apart onderzocht door de diensten van de minister.

Nationaliteit, Belg worden

De Belgische nationaliteit verwerven.

Nationaliteit, bewijs

Een bewijs van nationaliteit is een attest waarin je nationaliteit bevestigd wordt.

Orgaandonatie

Iedereen die de uitdrukkelijke toestemming wil geven voor donatie of die verzet wil aantekenen tegen het wegnemen van organen kan hiervoor bij dienst burgerzaken terecht.

Ouderlijke toestemming, minderjarigen in het buitenland

Ben je minderjarig en reis je naar het buitenland zonder moeder, vader of voogd? Dan is het aan te raden dat je een reistoestemming meeneemt die ondertekend is door je ouders of voogd, ook al word je vergezeld door andere volwassenen zoals grootouders, familie, leiders van de jeugdbeweging...  Deze toelating vervangt je identiteitskaart of reispas niet!

Overlijdensakte

Een overlijdensakte bevat de volgende gegevens:

Pensioen, aanvraag

Je moet een pensioenaanvraag doen wanneer je vóór de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen wil gaan. Dit geldt voor het pensioen voor werknemers en zelfstandigen, het overlevingspensioen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Na je aanvraag wordt een pensioenberekening gedaan door de rijksdienst voor pensioenen. Achteraf heb je nog steeds de keuze om je pensioen te bevestigen of uit te stellen.

Polio inenting

De inenting tegen polio (kinderverlamming) is in België wettelijk verplicht sinds 1966 en moet viermaal gebeuren voor je kind 18 maanden oud is.

Referentieadres

Het referentieadres is een adres van een persoon die ingeschreven is in de gemeente en waar met toestemming van deze persoon iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

Reispas of internationaal paspoort

Een reispas is, naast je identiteitskaart, een document om je identiteit te bewijzen in de meeste landen buiten de Europese Unie. Het is vijf jaar geldig. Het is voor elke Belg, hoe jong ook, die naar landen reist waarvoor een reispas vereist is. De reispas bevat biometrische gegevens. Dit houdt in dat naast je digitale handtekening en je pasfoto, nu ook je vingerafdrukken bewaard worden.

Reispas, humanitair

Het kan gebeuren dat je om humanitaire redenen heel dringend naar een land moet reizen waar een internationale reispas vereist is. Humanitaire redenen zijn o.a. ongeval, ernstige ziekte, verdwijning, overlijden van een naast familielid. Denk erom dat deze humanitaire reden klaar en duidelijk moet omschreven worden door een officiële buitenlandse instantie (arts, ambassade, consulaat, begrafenisondernemer…)

Rijbewijs AM, bromfiets

Een rijbewijs categorie AM heb je nodig om een bromfiets (klasse B) te mogen besturen.  Sinds mei 2013 kan je voor deze categorie geen voorlopig rijbewijs meer krijgen

Goed om weten:

  • Vanaf de leeftijd van 16 jaar
  • Wie geboren is voor 14 februari 1961, mag met een bromfiets klasse B rijden zonder rijbewijs.
  • Een rijbewijs A of B is ook geldig voor het rijbewijs AM.
  • Als je met je bromfiets een passagier wil vervoeren, moet je minstens 18 jaar zijn.

Rijbewijs B, auto

Een rijbewijs categorie B heb je nodig om een gewone auto te mogen besturen.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een auto wil besturen. Een voorlopig rijbewijs B kan je krijgen vanaf 17 jaar na het slagen voor een theoretisch examen. Nadat je geslaagd bent voor de praktische proef, kan je dit omwisselen voor een definitief.

Rijbewijs buitenland omwisselen

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

  • rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie
  • rijbewijzen afgeleverd door andere landen 

Rijbewijzen afgeleverd  door een land van de Europese Unie

Ben je in het bezit van een geldig rijbewijs afgeleverd door een land van de Europese Unie, dan moet je je rijbewijs  laten registreren bij de dienst bevolking. Voor de vervaldatum moet je je Europees rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs.  Als je rijbewijs geen einddatum heeft, dien je verplicht na 2 jaar inschrijving in België je rijbewijs om te wisselen.

Rijbewijzen afgeleverd door landen buiten de Europese Unie

Ben je in het bezit  van een rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie dan ben je verplicht om dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de website www.mobilit.belgium.be (wegverkeer, rijbewijs).

Rijbewijs C en C1, vrachtwagens

Een rijbewijs categorie C heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7 500 kilogram bedraagt . Categorie C1 heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen van meer dan 3 500 kilogram en ten hoogste 7 500 kilogram.

Rijbewijs D en D1, autobus

Met een rijbewijs D mag je voertuigen besturen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen. Bij de subcategorie D1 is het aantal plaatsen beperkt tot 16, exclusief de bestuurder.

Rijbewijs G, land- en bosbouwvoertuigen

Je hebt een rijbewijs categorie G nodig om land- en bosbouwvoertuigen op de openbare weg te mogen besturen. Het is een specifieke nationale categorie.

Het rijbewijs G kan bekomen worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het recht tot sturen is dan beperkt tot voertuigen met een maximaal toegelaten massa tot 20 000 kilogram. In dit geval wordt code ‘205’ vermeld op het rijbewijs.

Vanaf 18 jaar mag je alle voertuigen van categorie G besturen.

Bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 hebben geen rijbewijs categorie G nodig

Bestuurders geboren vanaf 1 oktober 1982 hebben verplicht een rijbewijs categorie G nodig.

Wie een geldig rijbewijs voor de categorie CE heeft, krijgt automatisch de categorie G.

Rijbewijs, duplicaat

Je kan een duplicaat krijgen van je geldig Belgisch (voorlopig) rijbewijs na verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging. Je kan je huidige rijbewijs uit vrije wil hernieuwen voor een bankkaartmodel.

Rijbewijs, internationaal

Je hebt een internationaal rijbewijs nodig om in sommige landen buiten de EU een voertuig te mogen besturen. Om te weten welk rijbewijs je nodig hebt, contacteer je best de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Tijdelijke afwezigheid

Ben je tijdelijk afwezig op je hoofdverblijfplaats, dan kan je dit melden bij de dienst burgerzaken.

Uittreksel uit het bevolkingsregister, samenstelling gezin

Dit is een attest waarop alle personen die deel uitmaken van je gezin worden vermeld.

Uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden)

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus je eventuele strafrechterlijke verleden.

Verhuis naar buitenland

Indien je naar het buitenland verhuist, dan moet je hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Volmacht

Indien je niet naar het stemlokaal kan komen, kan je een andere kiezer in jouw naam laten stemmen. Je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht.

Vreemdeling, Aankomstverklaring (bijlage 3)

De aankomstverklaring of ‘bijlage 3’ is een toelating voor een niet-EU burger om voor maximum drie maanden als toerist in België te verblijven.

Vreemdeling, bijlage 3ter of melding van aanwezigheid

De bijlage 3 ter is een toelating voor een EU-onderdaan om als toerist of als werker voor maximum drie maanden in België te verblijven. Dit om hier te werken of voor vakantie of familiebezoek. De melding van aanwezigheid moet afgehaald worden in de gemeente waar de vreemdeling verblijft.

Vreemdeling, BIS - nummer

Iedereen die in België ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister heeft een rijksregisternummer. Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Het eerste deel is je omgekeerde geboortedatum, het tweede deel is het eigenlijke nummer en de laatste twee cijfers vormen een controlegetal. 

Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister, maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer. Dit is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer. Bij het bis-nummer wordt de geboortemaand verhoogd met 20 of 40. Als bij de aanvraag het geslacht bekend is, wordt de geboortemaand verhoogd met 40 anders wordt ze verhoogd met 20.

Vreemdeling, tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger tijdens zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene die de buitenlander uitnodigt.

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be