Belasting op woonruimten

Wie is belastingplichtig?

Elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar in de gemeente Sint-Amands ingeschreven is, ongeacht of dit gezin huurder of eigenaar van de woning is.
Een gezin betreft één of meerdere personen die, al dan niet verwant, in dezelfde woongelegenheid verblijven en er samenwonen. De belasting word ingevorderd op naam van het gezinshoofd.

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting bedraagt € 50 per hoofdverblijf voor een belastbare oppervlakte van minder dan 8 are en € 75 voor een belastbare oppervlakte vanaf 8 are.

De belastbare oppervlakte betreft alle oppervlakten gebruikt voor bewoning of recreatie (inclusief tuinen, opritten, waterpartijen, tuinhuisjes) en dit per bouwlaag, b.v. zolders en kelders worden ook meegerekend. Indien een gezin op hetzelfde aanslagadres ook een aangslag krijgt voor de gemeentelijke belasting op de bedrijfsruimte, bedraagt de belasting op de woonruimte € 40.

Opgelet!
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd. Dit betekent dat verhuizingen na 1 januari naar een andere gemeente of binnen onze gemeente niet leiden tot een belastingvermindering. Ook overlijdens na 1 januari geven geen aanleiding tot een belastingvrijstelling.

Vermindering van het aanslagbedrag via de sociale subsidie

Onze gemeente kent een sociale subsidie toe van € 20 aan personen met het recht op verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging. Mensen die van dit statuut (OMNIO) genieten, hebben recht op een hogere terugbetaling van geneeskundige verzorging zoals doktersraadplegingen, geneesmiddelen en hospitalisatiekosten. Dit statuut moet aangevraagd worden bij jouw ziekenfonds. Voor de meeste rechthebbenden hebben we de toelage reeds  verrekend met het aanslagbedrag, zodat enkel het te betalen saldo vermeld staat op het overschrijvingsformulier. Indien iemand van jouw gezin op 1 januari 2016 recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming en de toelage van € 20 toch nog niet verrekend werd, kan je een aanvraagformulier voor uitbetaling van de sociale subsidie opvragen bij de dienst belastingen, telefonisch op het nummer 052 39 98 67 of via mail belastingen@sint-amands.be. Je moet het ingevulde aanvraagformulier dan samen met de verklaring van jouw ziekenfonds betreffende het statuut van de verhoogde tegemoetkoming terugbezorgen. We storten daarna de toelage van € 20 op het rekeningnummer vermeld op het aanvraagformulier.

Hoe kan ik correct betalen?

De betaling moet gebeuren binnen de twee maanden vanaf de verzendingsdatum van het aanslagbiljet. Bij laattijdige betaling komen er extra kosten bij. Doe uw betaling zoveel mogelijk op rekening van het gemeentebestuur door gebruik te maken van de gegevens vermeld op het overschrijvingsformulier. Vermeld de gestructureerde mededeling zeker correct!

Hoe kan ik bezwaar indienen?

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet.

Het bezwaarschrift moet volgende gegevens vermelden:

  • datum waarop u het opstelt;
  • naam, hoedanigheid en adres van de belastingplichtige;
  • aard van de belasting en artikelnummer;
  • de redenen waarom u bezwaar indient;
  • ondertekening door degene die het bezwaar indient.

Het college van burgemeester en schepenen zal indien de belastingschuldige hier uitdrukkelijk om vraagt, een hoorzitting houden waarbij het bezwaarschrift zal onderzocht worden en waartoe u ten minsten 15 werkdagen vooraf zal uitgenodigd worden.

U kan een kopie van het belastingreglement opvragen bij de dienst belastingen, telefonisch op het nummer 052 39 98 67 of via mail belastingen@sint-amands.be of consulteren via de website van de gemeente Sint-Amands.

 

Financiën
052 39 98 67
financien@sint-amands.be

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be