Categorieën beginnend met R

Items beginnend met R

Recht van voorkoop

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de houder van dat recht de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

Referentieadres

Het referentieadres is een adres van een persoon die ingeschreven is in de gemeente en waar met toestemming van deze persoon iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

Regelgeving centrale verwarmingstoestellen

Verwarm jij je huis met een centraal verwarmingstoestel?

Reglement en tarieven sportaccommodaties

Reglement en tarieven voor gebruik gemeentelijke sportaccommodaties.

Reglement gemeentelijke sportkampen 2018

Sportkampreglement met afspraken waaraan deelnemers zich dienen te houden.

Reglement Kampioenenviering Sportraad Sint-Amands

Reglement voor kandidaten voor de kampioenenviering van de sportraad van Sint-Amands (vrijdagavond in december)

Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

De volledige rioleringsinfrastructuur van Sint-Amands wordt onderhouden, beheerd en uitgebreid door Pidpa. Het reglement legt daarom de verplichtingen vast die iedere ontwikkelaar vanaf nu heeft tegenover Pidpa.

Reguliere poetsdienst

Senioren, personen met een beperking of andere hulpbehoevenden die door hun gezondheidstoestand niet meer kunnen instaan voor het gewone wekelijkse onderhoud van hun woning, kunnen poetshulp aanvragen.

Reispas of internationaal paspoort

Een reispas is, naast je identiteitskaart, een document om je identiteit te bewijzen in de meeste landen buiten de Europese Unie. Het is vijf jaar geldig. Het is voor elke Belg, hoe jong ook, die naar landen reist waarvoor een reispas vereist is. De reispas bevat biometrische gegevens. Dit houdt in dat naast je digitale handtekening en je pasfoto, nu ook je vingerafdrukken bewaard worden.

Reispas, humanitair

Het kan gebeuren dat je om humanitaire redenen heel dringend naar een land moet reizen waar een internationale reispas vereist is. Humanitaire redenen zijn o.a. ongeval, ernstige ziekte, verdwijning, overlijden van een naast familielid. Denk erom dat deze humanitaire reden klaar en duidelijk moet omschreven worden door een officiële buitenlandse instantie (arts, ambassade, consulaat, begrafenisondernemer…)

Renovatiepremie

Heb je plannen om je woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie.

Reserveren in de bib

Je wil iets ontlenen maar het is op dit ogenblik uitgeleend? Dan kan je die titel reserveren. Hier vind je meer informatie.

Rijbewijs AM, bromfiets

Een rijbewijs categorie AM heb je nodig om een bromfiets (klasse B) te mogen besturen.  Sinds mei 2013 kan je voor deze categorie geen voorlopig rijbewijs meer krijgen

Goed om weten:

  • Vanaf de leeftijd van 16 jaar
  • Wie geboren is voor 14 februari 1961, mag met een bromfiets klasse B rijden zonder rijbewijs.
  • Een rijbewijs A of B is ook geldig voor het rijbewijs AM.
  • Als je met je bromfiets een passagier wil vervoeren, moet je minstens 18 jaar zijn.

Rijbewijs B, auto

Een rijbewijs categorie B heb je nodig om een gewone auto te mogen besturen.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een auto wil besturen. Een voorlopig rijbewijs B kan je krijgen vanaf 17 jaar na het slagen voor een theoretisch examen. Nadat je geslaagd bent voor de praktische proef, kan je dit omwisselen voor een definitief.

Rijbewijs buitenland omwisselen

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

  • rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie
  • rijbewijzen afgeleverd door andere landen 

Rijbewijzen afgeleverd  door een land van de Europese Unie

Ben je in het bezit van een geldig rijbewijs afgeleverd door een land van de Europese Unie, dan moet je je rijbewijs  laten registreren bij de dienst bevolking. Voor de vervaldatum moet je je Europees rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs.  Als je rijbewijs geen einddatum heeft, dien je verplicht na 2 jaar inschrijving in België je rijbewijs om te wisselen.

Rijbewijzen afgeleverd door landen buiten de Europese Unie

Ben je in het bezit  van een rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie dan ben je verplicht om dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de website www.mobilit.belgium.be (wegverkeer, rijbewijs).

Rijbewijs C en C1, vrachtwagens

Een rijbewijs categorie C heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7 500 kilogram bedraagt . Categorie C1 heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen van meer dan 3 500 kilogram en ten hoogste 7 500 kilogram.

Rijbewijs D en D1, autobus

Met een rijbewijs D mag je voertuigen besturen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen. Bij de subcategorie D1 is het aantal plaatsen beperkt tot 16, exclusief de bestuurder.

Rijbewijs G, land- en bosbouwvoertuigen

Je hebt een rijbewijs categorie G nodig om land- en bosbouwvoertuigen op de openbare weg te mogen besturen. Het is een specifieke nationale categorie.

Het rijbewijs G kan bekomen worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het recht tot sturen is dan beperkt tot voertuigen met een maximaal toegelaten massa tot 20 000 kilogram. In dit geval wordt code ‘205’ vermeld op het rijbewijs.

Vanaf 18 jaar mag je alle voertuigen van categorie G besturen.

Bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 hebben geen rijbewijs categorie G nodig

Bestuurders geboren vanaf 1 oktober 1982 hebben verplicht een rijbewijs categorie G nodig.

Wie een geldig rijbewijs voor de categorie CE heeft, krijgt automatisch de categorie G.

Rijbewijs, duplicaat

Je kan een duplicaat krijgen van je geldig Belgisch (voorlopig) rijbewijs na verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging. Je kan je huidige rijbewijs uit vrije wil hernieuwen voor een bankkaartmodel.

Rijbewijs, internationaal

Je hebt een internationaal rijbewijs nodig om in sommige landen buiten de EU een voertuig te mogen besturen. Om te weten welk rijbewijs je nodig hebt, contacteer je best de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Rode Kruis Vlaanderen

Wereldwijd actief om mensen te helpen, te verzorgen en te beschermen

Rolkar Rivierenland

Rolkar Rivierenland biedt vervoer voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

Rooilijnplannen

Een rooilijnplan legt de (toekomstige) grens vast tussen het openbaar domein en private eigendommen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP‘s worden voor een deel of voor delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente opgemaakt.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be