Bouwen en verbouwen

Aanvragen technische preventie brandweer

Inwinnen advies brandweer bij opmaak aanvraag tot omgevingsvergunning.

Inwinnen advies brandweer bij controle aanvraag tot omgevingsvergunning.

Preventieverslag aanvragen voor controle gebouw op brandveiligheid.

Bijzonder plan van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een gedeelte van de gemeente.
Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt.

Bouw- en renovatiepremies

Als Vlaamse burger kan je zowel bij verschillende administraties premies en tegemoetkomingen aanvragen voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning.

Bouwgrond en/of woning kopen

Wanneer je op het punt staat bouwgrond of een woning te kopen, kan je best de dienst leefomgeving contacteren.

Bouwmisdrijf

Werken die worden uitgevoerd, anders dan vergund of zonder voorafgaandelijke vergunning, zijn strafbaar en worden aanzien als een bouwmisdrijf.

Containers op openbare weg

Elke bewoner kan een aanvraag doen voor het plaatsen van een container op het openbaar domein.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente voor de volgende jaren stuurt.

Gewestplan

Het gewestplan is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Het legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast.

Groepsaankoop isoleren

Groepsaankoop isoleren

Je woning energiezuinig maken door te isoleren. Schrijf je in voor de groepsaankoop en laat je woning voordelig isoleren.

Kadaster

De administratie van het kadaster houdt een openbaar register bij waarin alle onroerende zaken zijn opgenomen met de daarop gevestigde rechten.

Kapvergunningen

Kappen van alleenstaande bomen, van bomen in bossen of ontbossing

Leegstand

Leegstaande woningen/gebouwen

Natuurvergunning

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is.

Notarissen en vastgoedkantoren

In het kader van de informatieplicht zal de notaris voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij onze dienst leefomgeving en deze bij de akte voegen.

Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over ontwerpprojecten en -plannen.

Plannenregister

Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het grondgebied van de gemeente alle plannen opgenomen zijn die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening.

Recht van voorkoop

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de houder van dat recht de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

De volledige rioleringsinfrastructuur van Sint-Amands wordt onderhouden, beheerd en uitgebreid door Pidpa. Het reglement legt daarom de verplichtingen vast die iedere ontwikkelaar vanaf nu heeft tegenover Pidpa.

Rooilijnplannen

Een rooilijnplan legt de (toekomstige) grens vast tussen het openbaar domein en private eigendommen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP‘s worden voor een deel of voor delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente opgemaakt.

Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel bevestigd wil zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Stedenbouwkundige vergunningen en meldingen

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft op sommige uitzonderingen na, een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor een aantal werken volstaat een melding.

Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen leggen voor het grondgebied een aantal stedenbouwkundige regels vast.

Subsidiedossier – afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet

Dit subsidiereglement werd opgemaakt als compensatiemaatregel voor het uitvoeren van werken voor het volledig afkoppelen van de regenwaterafvoeren op privéterrein, naar aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein.

Vergunningenregister

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente.

Verkaveling en wijziging verkaveling

Wil je een grond splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig.

Zoneringsplan

De Vlaamse MilieuMaatschappij stelde samen met de gemeentebesturen zoneringsplannen op.
Deze plannen bepalen hoe het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen wordt gezuiverd.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be