Categorieën beginnend met VItems beginnend met V

Vaste reclameborden

Voor het plaatsen van een reclamebord heb je vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Vergunningenregister

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente.

Verhuis naar buitenland

Indien je naar het buitenland verhuist, dan moet je hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Verkaveling en wijziging verkaveling

Wil je een grond splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig.

Verlengen uitleentermijn in de bib

 Wil je graag je uitleentermijn verlengen?

 

Verwarmingstoelage

Je huis verwarmen is duur. Gebruik je stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas voor je verwarming en heb je een beperkt inkomen, dan kan je beroep doen op een verwarmingstoelage, de zogenaamde mazoutpremie. Dat woord is niet helemaal juist, want je kan ook een toelage krijgen voor bijvoorbeeld bulkpropaangas. Met deze toelage kan je een stukje van je factuur betalen.

Vind een sportclub

Ben je op zoek naar een sportclub of -organisatie? Deze vind je hier.

Volmacht

Indien je niet naar het stemlokaal kan komen, kan je een andere kiezer in jouw naam laten stemmen. Je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht.
Ben je vergeten je volmacht in orde te brengen? Je kan uitzonderlijk op zaterdag 13 oktober tussen 10 en 12 u. terecht in het gemeentehuis om dit nog in orde te brengen.

Vrachtwagenparking

Overzicht van de verschillende locaties van een vrachtwagenparking.

Vreemdeling, Aankomstverklaring (bijlage 3)

De aankomstverklaring of ‘bijlage 3’ is een toelating voor een niet-EU burger om voor maximum drie maanden als toerist in België te verblijven.

Vreemdeling, bijlage 3ter of melding van aanwezigheid

De bijlage 3 ter is een toelating voor een EU-onderdaan om als toerist of als werker voor maximum drie maanden in België te verblijven. Dit om hier te werken of voor vakantie of familiebezoek. De melding van aanwezigheid moet afgehaald worden in de gemeente waar de vreemdeling verblijft.

Vreemdeling, BIS - nummer

Iedereen die in België ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister heeft een rijksregisternummer. Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Het eerste deel is je omgekeerde geboortedatum, het tweede deel is het eigenlijke nummer en de laatste twee cijfers vormen een controlegetal. 

Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister, maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer. Dit is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer. Bij het bis-nummer wordt de geboortemaand verhoogd met 20 of 40. Als bij de aanvraag het geslacht bekend is, wordt de geboortemaand verhoogd met 40 anders wordt ze verhoogd met 20.

Vreemdeling, tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger tijdens zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene die de buitenlander uitnodigt.

Vreemdeling, verhuis uit buitenland

Als je als buitenlander langer dan drie maanden in België wil  komen wonen, moet je je binnen de acht dagen na je aankomst melden bij de vreemdelingendienst. Naargelang je situatie, zal je andere documenten moeten meebrengen en word je ingeschreven in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Verblijf je minder dan 3 maanden in België, dan word je niet geregistreerd in de registers, maar ontvang je een bijlage. Europeanen ontvangen een melding van aanwezigheid (bijlage 3 ter).

Niet-Europeanen krijgen een aankomstverklaring (bijlage 3).

Vreemdeling, verhuis vanuit buitenland

Als je als buitenlander langer dan drie maanden in België wil komen wonen, moet je je binnen de acht dagen na je aankomst melden bij de vreemdelingendienst. Naargelang je situatie, zal je andere documenten moeten meebrengen en word je ingeschreven in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Vrijstelling heffing op afvalwater

Ieder Vlaams gezin betaalt jaarlijks een verbruiksfactuur voor het gebruik van leidingwater. In deze factuur zit een heffing voor lozing in de riolering opgenomen. Als je zelf een waterwinning hebt, komt daar nog eens een heffing op de waterverontreiniging van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bovenop. In bepaalde gevallen kan je echter een vrijstelling op deze heffing krijgen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

Vrijwilligerswerk

Heb je zin in vrijwilligerswerk? Wil jij ook bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van onze dienstverlening?

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be