Inwoners


Tarieven brandweer

Voor sommige interventies van de brandweer moet je betalen, voor andere niet.

Uiteraard blijven interventies voor de bestrijding van brand, ontploffing en rampen en voor het redden van mensen gratis. Denk bijvoorbeeld aan woningbrand, autobrand, grasbrand, schouwbrand… en incidenten die een brand of explosie kunnen veroorzaken, zoals een gaslek of gasalarm.

Taxidiensten

Overzicht van alle actieve taxidiensten.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen ouder dan 65 jaar die door hun verminderde zelfredzaamheid zich moeilijker kunnen behelpen of problemen ondervinden om deel te nemen aan het sociale leven. Je moet eveneens minstens 7 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid ingevuld door de dokter.

Tijdelijke afwezigheid

Ben je tijdelijk afwezig op je hoofdverblijfplaats, dan kan je dit melden bij de dienst burgerzaken.

Uittreksel uit het bevolkingsregister, samenstelling gezin

Dit is een attest waarop alle personen die deel uitmaken van je gezin worden vermeld.

Uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden)

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus je eventuele strafrechterlijke verleden.

Vergunningenregister

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente.

Verhuis naar buitenland

Indien je naar het buitenland verhuist, dan moet je hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Verkaveling en wijziging verkaveling

Wil je een grond splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig.

Volmacht

Indien je niet naar het stemlokaal kan komen, kan je een andere kiezer in jouw naam laten stemmen. Je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht.
Ben je vergeten je volmacht in orde te brengen? Je kan uitzonderlijk op zaterdag 13 oktober tussen 10 en 12 u. terecht in het gemeentehuis om dit nog in orde te brengen.

Vrachtwagenparking

Overzicht van de verschillende locaties van een vrachtwagenparking.

Vreemdeling, Aankomstverklaring (bijlage 3)

De aankomstverklaring of ‘bijlage 3’ is een toelating voor een niet-EU burger om voor maximum drie maanden als toerist in België te verblijven.

Vreemdeling, bijlage 3ter of melding van aanwezigheid

De bijlage 3 ter is een toelating voor een EU-onderdaan om als toerist of als werker voor maximum drie maanden in België te verblijven. Dit om hier te werken of voor vakantie of familiebezoek. De melding van aanwezigheid moet afgehaald worden in de gemeente waar de vreemdeling verblijft.

Vreemdeling, BIS - nummer

Iedereen die in België ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister heeft een rijksregisternummer. Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Het eerste deel is je omgekeerde geboortedatum, het tweede deel is het eigenlijke nummer en de laatste twee cijfers vormen een controlegetal. 

Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister, maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer. Dit is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer. Bij het bis-nummer wordt de geboortemaand verhoogd met 20 of 40. Als bij de aanvraag het geslacht bekend is, wordt de geboortemaand verhoogd met 40 anders wordt ze verhoogd met 20.

Vreemdeling, tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger tijdens zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene die de buitenlander uitnodigt.

Vreemdeling, verhuis uit buitenland

Als je als buitenlander langer dan drie maanden in België wil  komen wonen, moet je je binnen de acht dagen na je aankomst melden bij de vreemdelingendienst. Naargelang je situatie, zal je andere documenten moeten meebrengen en word je ingeschreven in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Verblijf je minder dan 3 maanden in België, dan word je niet geregistreerd in de registers, maar ontvang je een bijlage. Europeanen ontvangen een melding van aanwezigheid (bijlage 3 ter).

Niet-Europeanen krijgen een aankomstverklaring (bijlage 3).

Vreemdeling, verhuis vanuit buitenland

Als je als buitenlander langer dan drie maanden in België wil komen wonen, moet je je binnen de acht dagen na je aankomst melden bij de vreemdelingendienst. Naargelang je situatie, zal je andere documenten moeten meebrengen en word je ingeschreven in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Vrijstelling heffing op afvalwater

Ieder Vlaams gezin betaalt jaarlijks een verbruiksfactuur voor het gebruik van leidingwater. In deze factuur zit een heffing voor lozing in de riolering opgenomen. Als je zelf een waterwinning hebt, komt daar nog eens een heffing op de waterverontreiniging van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bovenop. In bepaalde gevallen kan je echter een vrijstelling op deze heffing krijgen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

Werken in uitvoering

Indien burgers hinder ondervinden bij openbare werken, kunnen zij hierover informatie terugvinden op de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

Werkverlet, begrafenis of huwelijk

Een attest voor werkverlet, begrafenis of huwelijk is bestemd voor je werkgever. Hierin wordt bevestigd dat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden (huwelijk of overlijden) waardoor je recht hebt op één of meerdere dagen verlof.

Wespenverdelging

Wespen, bijen en hommels kunnen een gevaar opleveren voor de mens. Voor de bestrijding hiervan kan je terecht bij de brandweer.

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Wooncentra voor mensen met een beperking

In de regio Klein-Brabant en Willebroek zijn er verschillende wooncentra voor personen met een beperking:

Woonzorgcentrum 'Ter Schelde'

Zorgbedrijf Klein-Brabant
Woonzorgcentrum Ter Schelde
Kouterpark 25 2890 Sint-Amands
Tel. 052 46 92 22
info@zorgbedrijf.klein-brabant.be

Zwerfkatten

Wat zijn zwerfkatten?

Zwerfkatten zijn verwilderde katten die geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. Het kan gaan om katten die aan hun lot werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn, maar het kan ook gaan om nakomelingen van zwerfkatten die 'in het wild' werden geboren en nooit met mensen hebben leren omgaan. Zij zijn mensenschuw en nauwelijks of zeer moeilijk te socialiseren.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be