Inwoners


Reispas of internationaal paspoort

Een reispas is, naast je identiteitskaart, een document om je identiteit te bewijzen in de meeste landen buiten de Europese Unie. Het is vijf jaar geldig. Het is voor elke Belg, hoe jong ook, die naar landen reist waarvoor een reispas vereist is. De reispas bevat biometrische gegevens. Dit houdt in dat naast je digitale handtekening en je pasfoto, nu ook je vingerafdrukken bewaard worden.

Reispas, humanitair

Het kan gebeuren dat je om humanitaire redenen heel dringend naar een land moet reizen waar een internationale reispas vereist is. Humanitaire redenen zijn o.a. ongeval, ernstige ziekte, verdwijning, overlijden van een naast familielid. Denk erom dat deze humanitaire reden klaar en duidelijk moet omschreven worden door een officiële buitenlandse instantie (arts, ambassade, consulaat, begrafenisondernemer…)

Rijbewijs AM, bromfiets

Een rijbewijs categorie AM heb je nodig om een bromfiets (klasse B) te mogen besturen.  Sinds mei 2013 kan je voor deze categorie geen voorlopig rijbewijs meer krijgen

Goed om weten:

  • Vanaf de leeftijd van 16 jaar
  • Wie geboren is voor 14 februari 1961, mag met een bromfiets klasse B rijden zonder rijbewijs.
  • Een rijbewijs A of B is ook geldig voor het rijbewijs AM.
  • Als je met je bromfiets een passagier wil vervoeren, moet je minstens 18 jaar zijn.

Rijbewijs B, auto

Een rijbewijs categorie B heb je nodig om een gewone auto te mogen besturen.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een auto wil besturen. Een voorlopig rijbewijs B kan je krijgen vanaf 17 jaar na het slagen voor een theoretisch examen. Nadat je geslaagd bent voor de praktische proef, kan je dit omwisselen voor een definitief.

Rijbewijs buitenland omwisselen

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

  • rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie
  • rijbewijzen afgeleverd door andere landen 

Rijbewijzen afgeleverd  door een land van de Europese Unie

Ben je in het bezit van een geldig rijbewijs afgeleverd door een land van de Europese Unie, dan moet je je rijbewijs  laten registreren bij de dienst bevolking. Voor de vervaldatum moet je je Europees rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs.  Als je rijbewijs geen einddatum heeft, dien je verplicht na 2 jaar inschrijving in België je rijbewijs om te wisselen.

Rijbewijzen afgeleverd door landen buiten de Europese Unie

Ben je in het bezit  van een rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie dan ben je verplicht om dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de website www.mobilit.belgium.be (wegverkeer, rijbewijs).

Rijbewijs C en C1, vrachtwagens

Een rijbewijs categorie C heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7 500 kilogram bedraagt . Categorie C1 heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen van meer dan 3 500 kilogram en ten hoogste 7 500 kilogram.

Rijbewijs D en D1, autobus

Met een rijbewijs D mag je voertuigen besturen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen. Bij de subcategorie D1 is het aantal plaatsen beperkt tot 16, exclusief de bestuurder.

Rijbewijs G, land- en bosbouwvoertuigen

Je hebt een rijbewijs categorie G nodig om land- en bosbouwvoertuigen op de openbare weg te mogen besturen. Het is een specifieke nationale categorie.

Het rijbewijs G kan bekomen worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het recht tot sturen is dan beperkt tot voertuigen met een maximaal toegelaten massa tot 20 000 kilogram. In dit geval wordt code ‘205’ vermeld op het rijbewijs.

Vanaf 18 jaar mag je alle voertuigen van categorie G besturen.

Bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 hebben geen rijbewijs categorie G nodig

Bestuurders geboren vanaf 1 oktober 1982 hebben verplicht een rijbewijs categorie G nodig.

Wie een geldig rijbewijs voor de categorie CE heeft, krijgt automatisch de categorie G.

Rijbewijs, duplicaat

Je kan een duplicaat krijgen van je geldig Belgisch (voorlopig) rijbewijs na verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging. Je kan je huidige rijbewijs uit vrije wil hernieuwen voor een bankkaartmodel.

Rijbewijs, internationaal

Je hebt een internationaal rijbewijs nodig om in sommige landen buiten de EU een voertuig te mogen besturen. Om te weten welk rijbewijs je nodig hebt, contacteer je best de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Rode Kruis Vlaanderen

Wereldwijd actief om mensen te helpen, te verzorgen en te beschermen

Rooilijnplannen

Een rooilijnplan legt de (toekomstige) grens vast tussen het openbaar domein en private eigendommen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP‘s worden voor een deel of voor delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente opgemaakt.

Schoolroutekaart

Op deze kaart kan je de veiligste weg naar school terugvinden.

Selectief slopen

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd.

Snoeihoutophaling

Snoeihout wordt enkel op aanvraag opgehaald.

Sociale subsidie

Dit is een tegemoetkoming van € 20 voor personen met het recht op verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging.

Socio-economische vergunning

Wil je een kleinhandelszaak starten, dit wil zeggen een handelszaak met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je in het bezit zijn van een socio-economisch vergunning. Deze wet is van toepassing op kleinhandelsbedrijven.

Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel bevestigd wil zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Stedenbouwkundige vergunningen en meldingen

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft op sommige uitzonderingen na, een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor een aantal werken volstaat een melding.

Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen leggen voor het grondgebied een aantal stedenbouwkundige regels vast.

Stookolietanks

Meer info vind je op de website van INFORMAZOUT.

Straatvrijwilligers

Is er in je buurt een perkje, een speelpleintje, een wegberm? En jeuken je vingers om het netjes te houden? Dan kan je je opgeven voor het peter- of meterschap van dat stukje openbaar groen.

Strooidienst

Tijdens de winterperiode werken de werknemers van de uitvoeringsdienst in een speciaal winterploegensysteem. Onze gemeente beschikt over 1 zoutstrooiwagen. Het is onmogelijk alle straten aan te pakken. Bovendien beperkt de gemeente het gebruik van dooizouten omdat ze schadelijk zijn voor het milieu. Buiten de straten voorzien in het strooiplan, strooit de gemeente ook aan de toegangen van de gemeentelijke gebouwen, aan de scholen, op fiets- en voetwegen en aan bushaltes. Het wegdek van de N17 wordt gestrooid door het agentschao Wegen en Verkeer.

Subsidie voor hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Er wordt een premie voorzien voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening waarbij de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

Subsidie voor kleine landschapselementen

Subsidie voor aanplanting en onderhoud van landschapselementen.

Subsidie voor zwaluwnesten

Er wordt een toelage voorzien voor het in stand houden van nestgelegenheden voor huiszwaluwen, boerenzwaluwen en gierzwaluwen.

Subsidiedossier – afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet

Dit subsidiereglement werd opgemaakt als compensatiemaatregel voor het uitvoeren van werken voor het volledig afkoppelen van de regenwaterafvoeren op privéterrein, naar aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be