Inwoners


Natuurvergunning

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is.

Noodnummers in België

In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:

  • 112 voor ambulance en brandweer
  • 101 voor politie

112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie.

Notarissen en vastgoedkantoren

In het kader van de informatieplicht zal de notaris voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij onze dienst leefomgeving en deze bij de akte voegen.

Nutsmaatschappijen

Informatie omtrent werken door nutsbedrijven op het openbaar domein.

Ontwikkelingssamenwerking

De werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking is in 2015 opgericht om voor Sint-Amands een sterker beleid uit te schrijven inzake Noord-Zuid.

Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over ontwerpprojecten en -plannen.

Ophaalkalender

Bekijk de ophaalkalender van jouw regio.

Oplaadpunt budgetmeter

Heb je thuis een budgetmeter van EANDIS? Dan moet je die budgetmeter opladen om gas en/of elektriciteit te ontvangen. Je hebt daarvoor een oplaadkaart. Die oplaadkaart kan je herladen bij OCMW Sint-Amands.
Met een budgetmeter kun je je energieverbruik (van elektriciteit of aardgas) via voorafbetalingen opvolgen. Dankzij de budgetmeter blijven mensen zich bewust van hun energieverbruik. Het zet mensen ertoe aan energie te besparen.

Oplaadpunten elektrische fietsen

Overzicht locaties van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Oppasdienst kinderen occasioneel

Heb je opvang nodig voor je kinderen gedurende enkele uren? In onze regio kan je beroep doen op verschillende diensten:

Oppasdienst zieke kinderen

Je staat in de startblokken voor een nieuwe werkdag en je kindje heeft hoge koorts. Je hebt geen opvang en het werk roept. Je laat hen niet graag alleen, maar soms heb je geen keuze.
De opvang van een ziek kind is voor werkende ouders een regelmatig terugkerend probleem. Je kan een beroep doen op de dienst thuisoppas zieke kinderen van je mutualiteit. Zij nemen de zorg tijdelijk van je over.

Opsporing van vermiste ouderen

Vanuit de werking van het praatcafé werd een nieuw project opgericht 'Vermist'.  De politie verleent haar actieve medewerking aan dit project. Het doel ervan is om mensen met dementie in geval van verdwijning binnen de 2 à 3 uren terug te vinden.

Orgaandonatie

Iedereen die de uitdrukkelijke toestemming wil geven voor donatie of die verzet wil aantekenen tegen het wegnemen van organen kan hiervoor bij dienst burgerzaken terecht.

 

 

Organisator gezinsopvang

Organisator gezinsopvang

Ouderlijke toestemming, minderjarigen in het buitenland

Ben je minderjarig en reis je naar het buitenland zonder moeder, vader of voogd? Dan is het aan te raden dat je een reistoestemming meeneemt die ondertekend is door je ouders of voogd, ook al word je vergezeld door andere volwassenen zoals grootouders, familie, leiders van de jeugdbeweging...  Deze toelating vervangt je identiteitskaart of reispas niet!

Overdracht van gronden

Eén van de belangrijkste doelen van het Bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995 is om bescherming te bieden aan een potentiële koper van een mogelijk verontreinigde grond. Via het decreet wordt het gevaar vermeden dat een grond waar een risico aan vastzit, overgedragen wordt aan een persoon die het slachtoffer dreigt te worden van zijn eigen onwetendheid over de toestand van die grond. Vooraleer een overeenkomst te sluiten over de overdracht van gronden, moet de overdrager vanaf 1 oktober 1996 bij de OVAM een bodemattest aanvragen.

Overlijdensakte

Een overlijdensakte bevat de volgende gegevens:

Parkeerplaats voor minder mobiele personen

Aanvraag parkeerplaats voor minder mobiele personen.

Parkeerplaats voor minder mobiele personen

Overzicht van de verschillende locaties van de parkeerplaatsen voor minder mobiele personen.

Parkeerverbod aanvragen

Inwoners en verenigingen kunnen gebruik maken van verbodsborden voor het vrijhouden van parkeervakken bij activiteiten, evenementen of een verhuis. Parkeerverbodsborden kunnen niet worden aangevraagd voor bouwwerkzaamheden.

Parkeerzones

Sint-Amands beschikt over verschillende parkeermogelijkheden. Voor een langer bezoek kan je kosteloos gebruik maken van de parkings, net buiten het centrum gelegen.

Pensioen, aanvraag

Je moet een pensioenaanvraag doen wanneer je vóór de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen wil gaan. Dit geldt voor het pensioen voor werknemers en zelfstandigen, het overlevingspensioen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Na je aanvraag wordt een pensioenberekening gedaan door de rijksdienst voor pensioenen. Achteraf heb je nog steeds de keuze om je pensioen te bevestigen of uit te stellen.

Pesticidengebruik

Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.

Plannenregister

Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het grondgebied van de gemeente alle plannen opgenomen zijn die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening.

Polio inenting

De inenting tegen polio (kinderverlamming) is in België wettelijk verplicht sinds 1966 en moet viermaal gebeuren voor je kind 18 maanden oud is.

Politiezone Klein-Brabant

Onze politiezone omvat de gemeenten Puurs, Bornem en Sint-Amands.

Praatcafé dementie

Praatcafé dementie

Recht van voorkoop

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de houder van dat recht de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

Referentieadres

Het referentieadres is een adres van een persoon die ingeschreven is in de gemeente en waar met toestemming van deze persoon iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

De volledige rioleringsinfrastructuur van Sint-Amands wordt onderhouden, beheerd en uitgebreid door Pidpa. Het reglement legt daarom de verplichtingen vast die iedere ontwikkelaar vanaf nu heeft tegenover Pidpa.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be