Inwoners


Huwelijk, aangifte

Een huwelijk wordt aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op volgende data kan je huwen:

 • weekdagen van 9.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
 • zaterdag van 10 tot 16 uur

Je kan niet huwen op zondagen of wettelijke feestdagen.

Huwelijksakte, afschrift

De huwelijksakte wordt opgesteld als het huwelijk voltrokken werd.

Identiteitskaart, verlies of diefstal (eid)

Sinds 1 juni 2018 zullen een eID, een kids-ID en een verblijfstitel met chip bij verlies, diefstal of vernietiging onmiddellijk geannuleerd worden !

Indien uw kaart gestolen/verloren/vernietigd is dient u het volgende te doen:

 • Onmiddelijk DOC STOP verwittigen op het gratis nummer 00800/2123 2123 ! Is dit nummer niet te bereiken bel dan het nummer 02/518.21.17 (24/7 bereikbaar)
 • Verwittig uw financiële instelling
 • Doe aangifte bij de gemeente als uw kaart gestolen/verloren/vernietigd is in uw verblijfplaats
 • Doe aangifte bij de politie als uw kaart gestolen/verloren/vernietigd is buiten uw verblijfplaats
 • Doe onmiddellijk een nieuwe aanvraag van identiteitskaart

Identiteitskaart, voorlopige

Een voorlopige identiteitskaart is een document dat je identiteitskaart tijdelijk vervangt. Ze ziet eruit zoals de groene, papieren identiteitskaarten van vroeger.

De kaart is bestemd voor iedere burger ouder dan 12 jaar van wie de identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is. De voorlopige identiteitskaart wordt alleen afgeleverd als je dringend naar het buitenland moet en het land van bestemming dit document als identiteitsbewijs accepteert.Na je buitenlandse reis breng je de voorlopige identiteitskaart binnen op de bevolkingsdienst.

Inburgering

De Vlaamse overheid wil dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen en Brussel komen wonen, actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom biedt de Vlaamse overheid een inburgeringstraject aan, dat inburgeraars moet helpen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering biedt hen een eerste opstap om hun maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer ... volop te kunnen opnemen.

Informatie FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een handicap

De FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een handicap houdt regelmatig zitdagen in het Sociaal Huis van Puurs.  Je kan tijdens deze zitdag kosteloos advies vragen aan een maatschappelijk assistent van de FOD Sociale Zekerheid in verband met tegemoetkomingen aan personen met een handicap, parkeerkaart, sociale en fiscale voordelen voor personen met een handicap.

Integratietegemoetkoming

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen jonger dan 65 jaar die zich moeilijk kunnen behelpen en problemen ondervinden om zich in het sociale leven in te schakelen. Je moet minstens 7 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid ingevuld door de dokter. Deze tegemoetkoming wordt toegekend en uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid - directie generaal personen met een handicap.

Kadaster

De administratie van het kadaster houdt een openbaar register bij waarin alle onroerende zaken zijn opgenomen met de daarop gevestigde rechten.

Kapvergunningen

Kappen van alleenstaande bomen, van bomen in bossen of ontbossing

Kids-ID

De Kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Ze is verplicht voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen.

Andere voordelen en mogelijkheden:

 • Elektronische identificatie mogelijk vanaf 6 jaar
  • Veiliger surfen en chatten op internet
  • Lidkaart van de bib, sportclub of …
 • Vermelding ‘Contact met de ouders’ (+32 (0)78 150 350), 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar. Met de code die je per post opgestuurd krijgt kan je een lijst van telefoonnummers samenstellen die gebeld kunnen worden als je kind in nood is. Gebruik van de lijst is niet verplicht.

Kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon bevestigt dat er een band van vader/meemoeder of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Klachten en meldingen

In Sint-Amands besteden we aandacht aan jouw mening. Heb je een suggestie? Ben je over iets ontevreden? Heb je een klacht? Laat het ons weten.

Korting om medische redenen bij vaste afvalbijdrage

Vanaf 1 januari 2014 betaalt ieder gezin een vaste bijdrage voor afvalbeheer in onze gemeente van 54 euro per jaar.  Is er jou een incontinentieforfait toegekend door het RIZIV of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of heb je een andere medische reden zoals nierdialyse aan huis, stomapatiënt... waardoor je extra verzorgingsmateriaal gebruikt dan krijg je een korting op de afvalbijdrage van 24 euro.

Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven

 • of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Leegstand

Leegstaande woningen/gebouwen

Lichthinder

De hinder veroorzaakt door kunstlicht is de belangrijkste vorm van lichthinder voor de mens.

Lokaal Opvanginitiatief

Materiële opvang voor kandidaat vluchtelingen.

Lokale Adviescommissie voor water, gas of elektriciteit (LAC)

Iedereen heeft  recht op een minimale levering van elektriciteit, gas en water. Deze mogen alleen maar in hoogst uitzonderlijke gevallen worden afgesloten. Hoe werkt dit precies?

Luchtkwaliteit in je buurt

Bekijk de actuele luchtkwaliteitsgegevens en jaargemiddelden in jouw buurt. De kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit op basis van de vaste meetstations.

Meldpunt discriminatie

Het Meldpunt Discriminatie Antwerpen maakt deel uit van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Hierdoor kunnen melders zich tot elk meldpunt in Vlaanderen richten. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is een onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid. De opdracht, gebaseerd op de mensenrechten, is om gelijke kansen en rechten voor alle burgers te bevorderen en om discriminatie te bestrijden. Het voert die opdracht uit met het oog op gemeenschapsontwikkeling en in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling

Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet?
Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over?

Meldpunt vereenzaming

Voel je je eenzaam? Jong of oud, het kan iedereen overkomen. Misschien herken je deze situatie, bij jezelf of bij iemand die je kent? Dan kan je beroep doen op het meldpunt Vereenzaming of gewoon contact opnemen met iemand van het Sociaal Huis.

Meldpunt zelfmoord

Dringend nood aan een gesprek? Je kent iemand die een zelfmoordpoging heeft ondernomen?Je hebt iemand verloren door zelfdoding?Je kent iemand die aan zelfmoord denkt? 1813 is het noodnummer dat je dag en nacht kunt bellen, 7 dagen op 7, om te praten over zelfmoord. De vrijwilligers gaan iedere avond online van 19 tot 21.30 uur.

Milieuvergunningen

Door VLAREM (Vlaams reglement op de Milieuvergunningen) worden bedrijven onderworpen aan een vergunningsplicht (1° of 2° klasse) of meldingsplicht (3° klasse). Bedrijven dienen na te gaan of er activiteiten worden uitgeoefend waarvoor een milieuvergunning verplicht is.

Mobiel verkeerspark - dodehoekkoffer - fietskoffer

Deze materialen kunnen door de scholen van Sint-Amands uitgeleend worden.

Mobilhomeparking

Steeds meer en meer toeristen vinden hun weg naar Sint-Amands. Sommigen onder hen komen met de mobilhome. Om je mobilhome veilig te parkeren op een plaats waar je ook water kan nemen, kan je terecht in de Emile Verhaerenstraat. hier zijn twee parkeerplaatsen voorzien voor mobilhomes waar je 48 u. kan stationeren.

Naam en voornaam, wijziging

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Nachtzorg

In de thuiszorg is nachtzorg of nachtoppas dikwijls de ontbrekende schakel. Nachtzorg wil patiënten, mantelzorgers en hun familie in deze zorg ondersteunen.

Sint-Amands valt onder Nachtzorg regio Mechelen.

Nationaliteit, Belg worden

De Belgische nationaliteit verwerven.

Nationaliteit, bewijs

Een bewijs van nationaliteit is een attest waarin je nationaliteit bevestigd wordt.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be