Inwoners


Crematie, toelating

Als iemand overleden is in onze gemeente en er werd een aanvraag tot crematie ingediend, zal de gemeente een wetsdokter aanstellen. De wetsdokter gaat na of er bezwaar is tegen de crematie. Als er geen bezwaar is, levert de gemeente van overlijden een toelating tot crematie af.

Deeltijds werken / deeltijds stempelen

Het beroep van elke inwoner staat geregistreerd in het bevolkingsregister. Als je beroepssituatie wijzigt, moet je dit aangeven bij het gemeentebestuur.
Op attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister staat je beroep vermeld. Het is dan ook belangrijk dat als je een uittreksel of attest nodig hebt, je beroep juist is weergegeven.

Digitaal stemmen

Hoe geldig stemmen?

Drinkwater

Drinkwater in je buurt

Duplicaat oproepingsbrief

Als kiezer ben je in België bij wet verplicht om je stem uit te brengen. Je moet dit persoonlijk doen, in het stembureau dat op de oproepingsbrief is aangeduid. Wanneer je gaat stemmen moet je je identiteitskaart en oproepingsbrief meenemen.

Echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden, wordt hiervan op de hoogte gebracht door de griffie van dezelfde rechtbank.

Echtscheidingsakte, afschrift

Dit is een voor eensluidend verklaarde kopie van een echtscheidingsakte.

Eikenprocessierupsen

De eikenprocessierups is een behaarde rups die in de maanden mei, juni en juli meestal op eikenbomen voorkomt.

Elektronische identiteitskaart (eID)

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg een identiteitskaart. Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben.

Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart heeft het formaat van een bankkaart. Deze kaart is uitgerust met een microchip.

Euthanasie, verklaring

Je kan tijdens je leven een wilsverklaring afleggen waarbij je aangeeft dat je wenst dat een arts euthanasie toepast op het ogenblik dat je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen.

Evenement organiseren

Wens je zalen, materialen, parkeerverbodsborden, promotie en andere zaken aan te vragen? Vul dan het volgende formulier in.

Fietsenrekken

Overzicht van de verschillende plaatsen waar fietsenrekken staan.

G-Sport

G-sport is er voor sportievelingen waarbij het bewegen en beleven net even anders is. Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap krijgen bij G-sportclubs de kans om op hun eigen niveau te sporten in een reguliere sportclub. Meestal sporten G-sporters in een apart team binnen de club, maar soms sporten ze gewoon samen met leden zonder handicap.

GAS-boetes

Het politiereglement of Algemeen Bestuurlijke Politieverordening is hetzelfde in de drie gemeenten van de politiezone Klein-Brabant en vormt de basis voor de gemeentelijke administratieve sanctie, of de GAS-boete.

Geboorte- of adoptiegeschenk

De geboorte- of adoptiepremie was een financiële ondersteuning bij geboorte of adoptie.
Deze premie werd vanaf 1 januari 2017 vervangen door een geboorte- of adoptiegeschenk.

Geboorteaangifte

Je moet de geboorte van je kind binnen de 15 kalenderdagen aangeven in de gemeente waar het kind geboren werd.

Geluidshinder

Onder geluidshinder verstaat men ongewenste of schadelijke geluiden die in de omgeving worden veroorzaakt.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente voor de volgende jaren stuurt.

Geopunt

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven.

Gewestplan

Het gewestplan is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Het legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast.

Gezonde gemeente

Sint-Amands is één van de 266 Vlaamse gemeenten die ingetekend heeft op de charter ‘gezonde gemeente’. Hierbij worden we ondersteund door het lokaal gezondheidsoverleg (LOGO).

Grafconcessie, vernieuwing of verlenging

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenveld mogelijk.

Een concessie kan nooit op voorhand (voor het overlijden) aangevraagd worden.

Grof huisvuilophaling

Huishoudelijk afval dat niet selectief ingezameld wordt en te groot is voor de huisvuilzak kan je laten ophalen.

 

Haltes De Lijn

Overzicht van de verschillende bushaltes.

Handtekening, wettigen

Onze dienst verklaart dat het jouw handtekening is die op een bepaald document staat.

Hondenpoep

Hondenpoep is vies! Gebruik hondenpoepzakjes! De gebruikte zakjes mag je in de vuilnisbak deponeren. Er is dus geen enkele reden om hondenpoep op de openbare weg achter te laten. Het is trouwens verboden volgens het politiereglement. De houder van de hond die zich ermee op het openbaar domein bevindt, is verplicht steeds in het bezit te zijn van één opruimzakje. Zo niet, kan hij gesanctioneerd worden.

Huisnummers

Het huisnummer van een gebouw moet van op de openbare weg duidelijk te zien zijn. Dat is niet alleen handig voor de postbode, het kan ook van levensbelang zijn.
Wanneer de hulpdiensten een woning niet direct vinden, gaat er kostbare tijd verloren.

Huisvuilophaling

Het restafval (witte zak) wordt elke week aan huis ingezameld. Plaats de afvalzak dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep de dag van de ophaling of ten vroegste de dag voor ophaling vanaf 19 u.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be