Leegstand

Wat is leegstand?

Een woning wordt als leegstaand beschouwd als deze ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt als woning.

Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de (vergunde) functie van het gebouw wordt gebruikt en dit ten minste twaalf opeenvolgende maanden.

Leegstandregister en heffingsreglement

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid verplicht het gemeentebestuur tot de opmaak van een leegstandregister en een gemeentelijk reglement voor leegstand. De keuze om een heffing in te voeren is vrij. De gemeenteraad heeft op 23/06/2015 beslist om het belastingreglement ter bestrijding van leegstaande gebouwen en woningen goed te keuren. Het gemeentelijk leegstandregister wordt jaarlijks overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.

Hoe wordt leegstand vastgesteld?

Het gemeentebestuur baseert zich op het bevolkingsregister om een vermoedenslijst van leegstand samen te stellen. Als op een adres al meer dan 12 maanden geen inschrijving werd geregistreerd, wordt dit adres opgenomen in de vermoedenslijst van leegstand.
In de vermoedenslijst kunnen ook woningen of gebouwen opgenomen worden die door burgers of politie gesignaleerd worden als leegstand. Aan de hand van deze lijst worden elk jaar plaatsbezoeken uitgevoerd. Dan worden er foto's genomen en wordt de woning/het gebouw en de omgeving beschreven. Bepaalde indicaties leiden tot vaststelling van de leegstand (artikel 2.3.2. van het gemeentelijk leegstandsreglement). Blijkt uit het plaatsbezoek dat de woning/het gebouw leeg staat, dan wordt een administratieve akte met vaststellingen opgemaakt. Deze administratieve akte wordt aangetekend overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden (eigenaars, recht van opstal of van erfpacht, vruchtgebruik).

Hoe kan ik in beroep gaan tegen de opname in het leegstandregister?

Binnen de 30 dagen na ontvangst van de administratieve akte kan je beroep indienen tegen de opname in het leegstandregister.
Je moet je beroep richten aan het college van burgemeester en schepenen, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands.

Bijgevoegd bij dit beroep moeten alle bewijzen zitten ter staving van je beroep. Je moet ook aangeven of je in deze procedure gehoord wenst te worden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 90 dagen of zij je beroep gegrond acht of niet. Als het beroep niet aanvaard wordt, dan blijft de woning/het gebouw opgenomen in de inventaris van de leegstaande woningen/gebouwen.

Wat zijn de gevolgen?

Vanaf dat de woning/het gebouw 12 maanden is opgenomen in de inventaris van leegstand, zal de belasting de eerste keer geïnd worden. Zolang de woning/het gebouw geïnventariseerd is, zal de gemeente ieder jaar een heffing vragen.
De belasting bedraagt € 1 200 per woning/gebouw.
Onder bepaalde voorwaarden kan het college van burgemeester en schepenen vrijstellingen van deze heffing verlenen. Deze vrijstellingsmogelijkheden zijn opgenomen in het belastingreglement onder artikel 5.
Vrijstellingsaanvragen moeten ingediend worden binnen 30 dagen na ontvangen van het inlichtingenformulier (zie artikel 6 van het belastingreglement).

Doel van de heffing

Het doel van de belasting is zoveel mogelijk woningen en/of gebouwen van goed kwaliteit effectief volgens hun functie te laten gebruiken en de noodzaak om de achteruitgang van de kwaliteit van woningen en gebouwen te voorkomen en te bestrijden.

Schrappen uit het leegstandregister

Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als bewezen wordt dat deze woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden bewoond wordt.

Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als bewezen wordt dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie wordt gebruikt.

Een woning of gebouw kan eveneens worden geschrapt als het is gesloopt.

De bewijslast ligt bij de zakelijk gerechtigden.


Meer info
www.wonenvlaanderen.be

Decreet Grond- en Pandenbeleid

 

 

Leefomgeving ruimtelijke ordening

leefomgeving.ro@sint-amands.be

052 39 98 76

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be


×